Comptes Rendus

3 results

Xiao Xiong; Quanhua Xu; Zhi Yin

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 353 (2015) no. 8 p. 729-734


Marius Junge; Christian Le Merdy; Quanhua Xu

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 337 (2003) no. 2 p. 93-98


Marius Junge; Quanhua Xu

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 334 (2002) no. 9 p. 773-778