Comptes Rendus

2 results

Dmitriy M. Stolyarov; Vasily Vasyunin; Pavel Zatitskiy; Ilya Zlotnikov

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 357 (2019) no. 8 p. 671-675


Leonid Slavin; Alexander Stokolos; Vasily Vasyunin

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 346 (2008) no. 9 p. 585-588