Comptes Rendus

1 result

Tadahiro Oh; Yoshio Tsutsumi; Nikolay Tzvetkov

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 357 (2019) no. 4 p. 366-381