Comptes Rendus

1 result

Aihua Fan; Lingmin Liao; Yue Fei Wang; Dan Zhou

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 344 (2007) no. 4 p. 219-224