Comptes Rendus

1 result

Xinhua Lu; Xiaofeng Zhang; Bingjiang Dong; Huaihan Liu; Bing Mao

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 341 (2013) no. 7 p. 581-591