Comptes Rendus

3 results

Jiaxiang Luo; Yihe Xu; Yu Zhong; Jidong Teng; Wen Yao; Lei Hao; Chenlei Kang

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 349 (2021) no. 3 p. 485-499


Zuoyue He; Sheng Zhang; Jidong Teng; Yonglin Xiong

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 345 (2017) no. 11 p. 752-763


Sheng Zhang; Shuo Xu; Jidong Teng; Yonglin Xiong

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 344 (2016) no. 8 p. 603-611