Comptes Rendus

4 results

Ying-Jing Liu; Gang Li; Zhen-Yu Yin; Christophe Dano; Pierre-Yves Hicher; Xiao-He Xia; Jian-Hua Wang

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 342 (2014) no. 2 p. 85-95


Pierre-Yves Hicher; Anil Misra; Tang-Tat Ng

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 342 (2014) no. 3 p. 127


François Nicot; Nejib Hadda; Luc Sibille; Farhang Radjai; Pierre-Yves Hicher; Félix Darve

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 342 (2014) no. 3 p. 174-188


Luc Scholtès; Pierre-Yves Hicher; Luc Sibille

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 338 (2010) no. 10 p. 627-638