Comptes Rendus

1 result

Sheng Zhang; Shuo Xu; Jidong Teng; Yonglin Xiong

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 344 (2016) no. 8 p. 603-611