Comptes Rendus

1 result

Gui-Xian Lu; Bao-Sheng Zhao; Xiu-E. Wu

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 341 (2013) no. 9 p. 701-708