Comptes Rendus

1 result

Yuan-Chao Zhang; Yu-Jing Jiang; Xiao-Jie Tang; Miao Chen; Xin-Shuai Shi

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 348 (2020) p. 33-61