Comptes Rendus

1 result

Ryo Fukaya; Nao Yamaya; Tadahiko Ishikawa; Shin-ya Koshihara; Yoichi Okimoto; Ken Onda; Akira Isayama; Takao Sasagawa; Kazumasa Horigane

Comptes Rendus. Physique, Volume 22 (2021) no. 2 p. 95-102