Comptes Rendus

1 result

Shigekazu Ito; Joji Miura; Noboru Morita; Masaaki Yoshifuji; Anthony J. Arduengo

Comptes Rendus. Chimie, Volume 13 (2010) no. 8 p. 1180-1184