Comptes Rendus

1 result

Andrey Kustov; Philipp Morshnev; Natal’ya Kukushkina; Mikhail Krestyaninov; Nataliya Smirnova; Dmitry Berezin; Galina Kokurina; Dmitry Belykh

Comptes Rendus. Chimie, Volume 25 (2022) no. 1 p. 97-102