Comptes Rendus

1 result

Wang Zonghua; Zhou Chengfeng; Xia Jianfei; Xia Yanzhi; Zhang Feifei; Li Yanhui; Xia Linhua

Comptes Rendus. Chimie, Volume 16 (2013) no. 3 p. 296-301