Comptes Rendus

3 results

Bo Tan; Zhi-Xiong Wen; Yiping Zhang

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 346 (2008) no. 15 p. 813-818


Bo Tan; Zhi-Xiong Wen; Yiping Zhang

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 346 (2008) no. 17 p. 925-930


Bo Tan; Zhi-Xiong Wen; Yiping Zhang

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 336 (2003) no. 2 p. 111-116