Comptes Rendus

2 results

Jiu Liu; Jia-Feng Liao; Hui-Lan Pan; Chun-Lei Tang

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 360 (2022) p. 247-254


Lin Li; Chun-Lei Tang

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 353 (2015) p. 35-40