Comptes Rendus

4 results

Dmitriy M. Stolyarov; Vasily Vasyunin; Pavel Zatitskiy; Ilya Zlotnikov

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 357 (2019) no. 8 p. 671-675


Paata Ivanisvili; Nikolay N. Osipov; Dmitriy M. Stolyarov; Vasily I. Vasyunin; Pavel B. Zatitskiy

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 353 (2015) no. 12 p. 1081-1085


Dmitriy M. Stolyarov; Michal Wojciechowski

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 352 (2014) no. 10 p. 791-795


Paata Ivanishvili; Nikolay N. Osipov; Dmitriy M. Stolyarov; Vasily I. Vasyunin; Pavel B. Zatitskiy

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 350 (2012) no. 11 p. 561-564