Comptes Rendus

2 results

Guo-Shuai Mao; Chen Wang; Jie Wang

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 357 (2019) no. 10 p. 756-765


Guo-Shuai Mao; Zhi-Jian Cao

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 357 (2019) no. 11 p. 815-822