Comptes Rendus

2 results

Guoting Chen; Tiecheng Li; Changjian Liu

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 351 (2013) no. 1 p. 33-35


Guoting Chen; Duo Wang; Jiazhong Yang

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 336 (2003) no. 4 p. 345-348