Comptes Rendus

4 results

Songqi Wu; Xiaohui Ma; Hailin Sang; Xiequan Fan

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 358 (2020) no. 6 p. 701-712


Xiequan Fan

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 357 (2019) no. 5 p. 463-477


Xiequan Fan; Ion Grama; Quansheng Liu

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 352 (2014) no. 10 p. 853-858


Xiequan Fan; Ion Grama; Quansheng Liu

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 351 (2013) no. 21 p. 845-848