Comptes Rendus

3 results

Shengjun Fan; Ying Hu; Shanjian Tang

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 358 (2020) no. 2 p. 227-235


Marco Fuhrman; Ying Hu; Gianmario Tessitore

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 350 (2012) no. 13 p. 683-688


Ying Hu; Shige Peng

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 343 (2006) no. 2 p. 135-140