Comptes Rendus

5 results

Dinesh S. Thakur; Zhi-Ying Wen; Jia-Yan Yao; Liang Zhao

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 347 (2009) no. 9 p. 467-472


Ji-Hua Ma; Zhi-Ying Wen

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 346 (2008) no. 9 p. 503-507


Qing-Hui Liu; Jacques Peyrière; Zhi-Ying Wen

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 345 (2007) no. 12 p. 667-672


Zhi-Xiong Wen; Zhi-Ying Wen; Jun Wu

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 334 (2002) no. 9 p. 727-731


Zhi-Xiong Wen; Zhi-Ying Wen; Jun Wu

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 334 (2002) no. 8 p. 629-634