Comptes Rendus

2 results

Tao Zeng; Jian-Fu Shao; Wei-Ya Xu

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 343 (2015) no. 2 p. 121-132


Dariusz Lydzba; Jian-Fu Shao

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 330 (2002) no. 4 p. 297-303