Comptes Rendus

2 results

Ran Xu; Enlong Liu; Huilin Xing

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 349 (2021) no. 1 p. 83-102


Jianqiu Tian; Enlong Liu; Lian Jiang; Xiaoqiong Jiang; Yi Sun; Ran Xu

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 346 (2018) no. 6 p. 460-476