Comptes Rendus

2 results

Hiroshi Otomo; Hongli Fan; Randy Hazlett; Yong Li; Ilya Staroselsky; Raoyang Zhang; Hudong Chen

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 343 (2015) no. 10 p. 559-570


Min Yang; Yong Li; Chong Meng; Caixing Fu; Jun Mei; Zhiyu Yang; Ping Sheng

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 343 (2015) no. 12 p. 635-644