Comptes Rendus

2 results

Shigekazu Ito; Joji Miura; Noboru Morita; Masaaki Yoshifuji; Anthony J. Arduengo

Comptes Rendus. Chimie, Volume 13 (2010) no. 8 p. 1180-1184


Fumiyuki Ozawa; Masaaki Yoshifuji

Comptes Rendus. Chimie, Volume 7 (2004) no. 8 p. 747-754