Comptes Rendus

2 results

Prashant Singh; Kamlesh Kumari; Monica Dubey; Vijay K. Vishvakarma; Gopal K. Mehrotra; Narender D. Pandey; Ramesh Chandra

Comptes Rendus. Chimie, Volume 15 (2012) no. 6 p. 504-510


Kamlesh Kumari; Prashant Singh; Monica Dubey; Narendra D. Pandey; Ramesh Chandra; Gopal K. Mehrotra

Comptes Rendus. Chimie, Volume 15 (2012) no. 4 p. 267-272