Comptes Rendus

3 results

Yun Luo; Dengxiang Dong; Florent Barbault; Botao Fan; Yongzhou Hu; Yongmin Zhang

Comptes Rendus. Chimie, Volume 11 (2008) no. 1 p. 29-37


Yong Chen; J. Gaspard Huber; Yongmin Zhang; Pierre Sinaÿ

Comptes Rendus. Chimie, Volume 8 (2005) no. 1 p. 27-30


Xinyi Luo; Yong Chen; J.Gaspard Huber; Yongmin Zhang; Pierre Sinaÿ

Comptes Rendus. Chimie, Volume 7 (2004) no. 1 p. 25-28