Comptes Rendus

9 results

Rou-Fei Chen; Yu-Chang Chan; Jacques Angelier; Jyr-Ching Hu; Chung Huang; Kuo-Jen Chang; Tian-Yuan Shih

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 337 (2005) p. 1164-1172


Jacques Angelier; Benoît Deffontaines

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 337 (2005) p. 1101-1108


Fung-Chun Li; Jacques Angelier; Rou-Fei Chen; Hui-Ming Hsieh; Benoît Deffontaines; Ching-Ruey Luo; Tso-Tchang Wu; Ming-Chao Lin

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 337 (2005) p. 1131-1139


Chin-Shyong Hou; Jyr-Ching Hu; Li-Chung Shen; Jing-Suei Wang; Chien-Liang Chen; Tien-Chang Lai; Chung Huang; Yi-Rong Yang; Rou-Fei Chen; Yue-Gau Chen; Jacques Angelier

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 337 (2005) p. 1184-1193


Jian-Cheng Lee; Jacques Angelier; Hao-Tsu Chu; Jyr-Ching Hu; Fu-Shu Jeng

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 337 (2005) p. 1200-1207


Olivier Lacombe; Jacques Angelier; Frédéric Mouthereau; Hao-Tsu Chu; Benoı̂t Deffontaines; Jian-Cheng Lee; Muriel Rocher; Rou-Fei Chen; Lionel Siame

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 336 (2004) p. 815-825


Samir Bouaziz; Younes Jedoui; Éric Barrier; Jacques Angelier

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 335 (2003) p. 247-254