Comptes Rendus

4 results

Aihua Fan; Lingmin Liao; Yue Fei Wang; Dan Zhou

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 344 (2007) no. 4 p. 219-224


Aihua Fan; Xiong Ying Zhang

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 344 (2007) no. 7 p. 425-430


Julien Barral; Aihua Fan

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 338 (2004) no. 7 p. 571-574


Aihua Fan; Hao Zhu

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 339 (2004) no. 10 p. 709-712