Comptes Rendus

4 results

Marco Martens; Vincent Naudot; Jiazhong Yang

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 340 (2005) no. 11 p. 843-846


Guoting Chen; Duo Wang; Jiazhong Yang

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 336 (2003) no. 4 p. 345-348


Patrick Bonckaert; Vincent Naudot; Jiazhong Yang

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 336 (2003) no. 1 p. 19-22


Zhihua Ren; Jiazhong Yang

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 336 (2003) no. 9 p. 709-712