Comptes Rendus

7 results

Juncheng Wei; Chunyi Zhao; Feng Zhou

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 349 (2011) no. 3 p. 185-190


Manuel del Pino; Michał Kowalczyk; Juncheng Wei

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 346 (2008) no. 23 p. 1261-1266


Juncheng Wei; Shusen Yan

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 343 (2006) no. 5 p. 311-316


Juncheng Wei; Dong Ye; Feng Zhou

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 343 (2006) no. 4 p. 253-258


Wenyi Chen; Juncheng Wei

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 341 (2005) no. 3 p. 153-156


Manuel del Pino; Michał Kowalczyk; Juncheng Wei

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 341 (2005) no. 4 p. 223-228


Juncheng Wei; Matthias Winter

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 337 (2003) no. 1 p. 37-42