Comptes Rendus

2 results

Qi-zhi Zhu; Jian-fu Shao; Djimedo Kondo

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 336 (2008) no. 3 p. 320-328


Qi-zhi Zhu; Jian-fu Shao; Djimedo Kondo

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 336 (2008) no. 4 p. 376-383