Comptes Rendus

3 results

Takeo Matsubara; Yoshikazu Suzuki; Susumu Tohno

Comptes Rendus. Chimie, Volume 19 (2016) no. 3 p. 342-346


Thammanoon Sreethawong; Yoshikazu Suzuki; Susumu Yoshikawa

Comptes Rendus. Chimie, Volume 9 (2006) no. 2 p. 307-314