Comptes Rendus

7 results

Si-Han Liu; Jia-Yan Yao

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 361 (2023) no. 5 p. 953-957


Jia-Yan Yao

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 350 (2012) no. 17 p. 801-806


Zhang Shu; Jia-Yan Yao

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 349 (2011) no. 17 p. 947-952


Dinesh S. Thakur; Zhi-Ying Wen; Jia-Yan Yao; Liang Zhao

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 347 (2009) no. 9 p. 467-472


Ai-Hua Fan; Ming-Tian Li; Jia-Yan Yao; Dan Zhou

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 342 (2006) no. 2 p. 129-134


Jia-Yan Yao

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 343 (2006) no. 11 p. 699-704


Jia-Yan Yao

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 334 (2002) no. 11 p. 939-943