Comptes Rendus

4 results

Yuanyuan Luo; Shaofang Hong; Guoyou Qian; Chunlin Wang

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 352 (2014) no. 4 p. 269-272


Shaofang Hong; Yuanyuan Luo; Guoyou Qian; Chunlin Wang

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 351 (2013) no. 21 p. 781-785


Shaofang Hong; Yujuan Yang

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 346 (2008) no. 13 p. 717-721


Shaofang Hong; Weiduan Feng

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 343 (2006) no. 11 p. 695-698