Comptes Rendus

6 results

Shige Peng; Xiaoming Xu

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 348 (2010) p. 193-198


Shige Peng; Xuehong Zhu

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 347 (2009) p. 1423-1428


Guangyan Jia; Shige Peng

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 344 (2007) p. 395-397


Ying Hu; Shige Peng

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 343 (2006) p. 135-140


Shige Peng

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 339 (2004) p. 585-589


Shige Peng; Yufeng Shi

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 336 (2003) p. 773-778