Comptes Rendus

3 results

Xinhua Lu; Xiaofeng Zhang; Bing Mao; Bingjiang Dong

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 344 (2016) no. 1 p. 42-51


Xinhua Lu; Bingjiang Dong; Bing Mao; Xiaofeng Zhang

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 343 (2015) no. 7 p. 429-442


Xinhua Lu; Xiaofeng Zhang; Bingjiang Dong; Huaihan Liu; Bing Mao

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 341 (2013) no. 7 p. 581-591