Comptes Rendus

5 results

Rosaria Scudiero; Maria Grazia Esposito; Palma Simoniello; Chiara Maria Motta

Comptes Rendus. Biologies, Volume 340 (2017) no. 4 p. 197-203


Palma Simoniello; Maria Grazia Esposito; Francesca Trinchella; Chiara Maria Motta; Rosaria Scudiero

Comptes Rendus. Biologies, Volume 339 (2016) no. 9 p. 380-390


Rosaria Scudiero; Patrizia Cretì; Francesca Trinchella; Maria Grazia Esposito

Comptes Rendus. Biologies, Volume 337 (2014) no. 7 p. 451-458


Rosaria Scudiero; Maria Grazia Esposito; Francesca Trinchella

Comptes Rendus. Biologies, Volume 336 (2013) no. 3 p. 134-141


Francesca Trinchella; Maria Grazia Esposito; Rosaria Scudiero

Comptes Rendus. Biologies, Volume 335 (2012) no. 7 p. 480-487