Comptes Rendus

7 results

Wenxuan Guo; Qiang Zhang; Jonathan J. Wylie

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 354 (2016) p. 864-868


Yu Hui Deng; Jonathan J. Wylie; Qiang Zhang

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 348 (2010) p. 111-114


Rong Yang; Jonathan J. Wylie

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 348 (2010) p. 593-595


Guangming Wang; Samir Ben Hariz; Jonathan J. Wylie; Qiang Zhang

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 346 (2008) p. 467-470


Samir Ben Hariz; Jonathan J. Wylie; Qiang Zhang

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 341 (2005) p. 627-630


Samir Ben Hariz; Jonathan J. Wylie

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 341 (2005) p. 765-768


Jonathan J. Wylie; Qiang Zhang

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 339 (2004) p. 603-606