Comptes Rendus

3 results

Paata Ivanisvili; Samuel Zbarsky

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 357 (2019) no. 4 p. 339-344


Paata Ivanisvili; Fedor Nazarov; Alexander Volberg

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 355 (2017) no. 10 p. 1072-1076


Paata Ivanisvili; Nikolay N. Osipov; Dmitriy M. Stolyarov; Vasily I. Vasyunin; Pavel B. Zatitskiy

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 353 (2015) no. 12 p. 1081-1085