Comptes Rendus

6 results

Yue Li; Shiyu Fan; Chao Zhang; Baojun Yang

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 352 (2020) no. 1 p. 103-113


Tie Zhong; Shuo Zhang; Yue Li; Baojun Yang

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 351 (2019) no. 1 p. 10-16


Fanlei Meng; Yue Li; Qian Zeng

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 348 (2016) no. 5 p. 350-359


Ning Wu; Yue Li; Yanan Tian; Tie Zhong

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 348 (2016) no. 5 p. 360-367


Chao Zhang; Yue Li; Hong-bo Lin; Bao-jun Yang

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 347 (2015) no. 1 p. 2-12


Chao Zhang; Hong-bo Lin; Yue Li; Bao-jun Yang

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 345 (2013) no. 9 p. 383-391