Comptes Rendus

8 results

Ji-Zhen Xu; Yong-Gao Chen

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 362 (2024) p. 45-49


Yong-Gao Chen; Yuchen Ding

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 360 (2022) p. 971-974


Yong-Gao Chen

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 356 (2018) p. 121-124


Bing-Ling Wu; Yong-Gao Chen

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 356 (2018) p. 129-132


Li-Xia Dai; Yong-Gao Chen

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 354 (2016) p. 235-238


Yong-Gao Chen; Ya-Li Li

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 353 (2015) p. 287-290


Jin-Hui Fang; Yong-Gao Chen

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 350 (2012) p. 647-649


Yong-Gao Chen

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 350 (2012) p. 933-935