Comptes Rendus

10 results

Wang Xu; Xiangyu Zhou

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 361 (2023) p. 679-683


Zhuo Liu; Hui Yang; Xiangyu Zhou

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 360 (2022) p. 1205-1212


Jiafu Ning; Xiangyu Zhou

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 358 (2020) p. 321-326


Fusheng Deng; Zhiwei Wang; Liyou Zhang; Xiangyu Zhou

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 357 (2019) p. 345-348


Qi'an Guan; Xiangyu Zhou

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 355 (2017) p. 415-419


Qiʼan Guan; Xiangyu Zhou

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 352 (2014) p. 137-141


Qiʼan Guan; Xiangyu Zhou

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 351 (2013) p. 111-114


Qiʼan Guan; Xiangyu Zhou

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 350 (2012) p. 753-756


Fusheng Deng; Xiangyu Zhou

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 350 (2012) p. 417-420


Qiʼan Guan; Xiangyu Zhou; Langfeng Zhu

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 349 (2011) p. 797-800